Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Polder Knowledge
Westblaak 5D
3012 KC Rotterdam
Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam.: 11043797
———————————————————————

Inhoudsopgave

 1. ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
 2. ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
 3. ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
 4. ARTIKEL 4: PRIJZEN, UURTARIEVEN
 5. ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
 6. ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
 7. ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
 8. ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
 9. ARTIKEL 9: INBEDRIJFSTELLING
 10. ARTIKEL 10: RECLAMES
 11. ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
 12. ARTIKEL 11: BETALING
 13. ARTIKEL 12: OVERMACHT
 14. ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 15. ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE
 16. ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 17. ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
 18. ARTIKEL 17: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
 19. ARTIKEL 18: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
 20. ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
 21. ARTIKEL 20: ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE
 22. ARTIKEL 21: WIJZIGINGEN EN MEERWERK
 23. ARTIKEL 22: OPLEVERING EN ACCEPTATIE
 24. ARTIKEL 23: GARANTIE T.A.V. DE SOFTWARE
 25. ARTIKEL 24: GEBRUIKSRECHT
 26. ARTIKEL 25: STANDAARDPAKKET VAN TOELEVERANCIER
 27. ARTIKEL 26: ONDERHOUD
 28. ARTIKEL 27: ONTWIKKELEN VAN DE WEBSITE
 29. ARTIKEL 28: GARANTIE T.A.V. DE WEBSITE
 30. ARTIKEL 29: WEBSERVICE
 31. ARTIKEL 30: DE DOMEINNAAM, HUUR EN REGISTRATIE
 32. ARTIKEL 31: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Polder Knowledge­, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door de gebruiker te leveren hard- en software (al dan niet in de vorm van een standaardpakket) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door de gebruiker te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d..
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bin­dend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer de gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan de gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker. De gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. De gebruiker noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrij­blijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkda­gen na ont­vangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van de gebruiker, prospec­tussen, catalogi, kleine gege­vens en promotiemateriaal, alsmede andere door de gebruiker getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, UURTARIEVEN

 1. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn af magazijn en exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de we­derpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door de gebruiker gewenste vorm en op het door de gebruiker gewenste tijdstip c.q. tijdig aan de gebruiker verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. inlichtingen aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
 3. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, mate­rialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschik­king zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specifica­ties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelij­ke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeen­kom­stig de afspraken ter beschikking van de gebruiker staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die de gebruiker hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van de gebruiker bevinden.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. 10.De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

ARTIKEL 9: INBEDRIJFSTELLING

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat Polder KnowledgePolder Knowledge de inbedrijfstelling van de programmatuur verzorgt, is de klant verplicht om Polder Knowledge in staat te stellen de inbedrijfstelling op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.
 2. Onder inbedrijfstelling wordt verstaan het verzorgen van de basisinstellingen die zijn vereist voor het technisch correct functioneren van de programmatuur.
 3. Ook indien inbedrijfstelling niet mogelijk is, door oorzaken gelegen in de sfeer van de klant, blijft de klant verplicht de betaling van de overeengekomen prijs van de programmatuur te voldoen.
 4. Na de inbedrijfstelling wordt de programmatuur opgeleverd. Polder Knowledge zal de programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de klant opleveren. Onder oplevering wordt verstaan dat een systeem technisch correct functioneert. Voor het inhoudelijk functioneren aanvaardt Polder Knowledge geen enkele verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 10: RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 8. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal de gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. op­nieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 9. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclame­recht toekomt.
 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen c.q. zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
   1. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
   2. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
   3. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
    1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van de gebruiker of van een derde namens de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
    2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
    3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
    4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
    5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

   

  ARTIKEL 11: BETALING

  1. Betaling dient binnen 21 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
   1. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
   2. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
   3. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
  1. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  2. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  4. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  5. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

  ARTIKEL 12: OVERMACHT

  1.  Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

  ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
  2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door de gebruiker. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpar­tij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeis­baar, onvermin­derd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
  3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door de gebruiker aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij de gebruiker.
  4. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
  5. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

  ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

  1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

  ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. De gebruiker garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse oc­trooi­rechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederland­se rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastge­legd dat enige door de gebruiker geleverde zaak wel inbreuk maakt op rech­ten van derden als hiervoor bedoeld, zal de gebruiker, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licen­tie­recht ter zake ver­werven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbeta­ling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin­gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest even­wel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volle­dig over aanspra­ken van derden als hiervoor in deze bepaling be­doeld, heeft geïnformeerd dat de gebruiker in staat is ­zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
  2. De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde software inbreuk maakt op een in Neder­land geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schrif­telijk informeert en de behande­ling van de zaak uit­sluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de moge­lijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de software vervan­gen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht.
  3. Het eigendom van en alle rechten van intel­lectuele eigendom met betrekking tot het standaard­pakket berusten en blijven berusten bij de gebruiker, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aandui­dingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van de gebruiker zal de we­derpartij er voor zorg dragen dat het standaard­pakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
  4. Het is de gebruiker toegestaan technische maatrege­len te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsge­heimen van de gebruiker kan bevatten.

  ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID

  1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlo­pige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslag­legging, onder curatelestelling of anderszins de beschik­kingsbevoegd­heid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan ver­liest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

  ARTIKEL 17: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
   1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
   2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
   3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
   4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
   5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

  ARTIKEL 18: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

  1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
  2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
  3. Al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking stelt, in verband met de door de gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
  4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
  5. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
  6. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

  ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
  3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
  4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
  5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

  SPECIFIEKE BEPALINGEN

  Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

  ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE

  De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker maatwerksoftware speciaal voor de wederpartij ontwik­kelt. Onder de term “software” wordt verstaan de computer­pro­gramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

  ARTIKEL 20: ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE

  1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De gebruiker zal die softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.
  2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan vooraf­gaande fase schriftelijk heeft goedge­keurd.
  3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door de gebruiker opgeleverde software c.q. fases, indien en voor zover de facturen voldaan zijn. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  ARTIKEL 21: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

  1. De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaam­heden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
  2. Indien voor de softwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de gebruiker de wederpartij tevoren inlich­ten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvul­ling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeen­gekomen prijs zal worden overschreden.

  ARTIKEL 22: OPLEVERING EN ACCEPTATIE

  1. De gebruiker zal de te ontwikkelen software conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleve­ren.
  2. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de software gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te tes­ten. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.
  3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de software voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij de gebruiker hierover schriftelijk en gedetail­leerd infor­meren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onder­bro­ken, totdat de gebruiker de gebre­ken heeft hersteld.
  4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de software gebreken vertoont en niet aan de schrif­telijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk na afloop van de test­periode in een schriftelijk en gedetailleerd accep­ta­tieverslag over de gebreken informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een rede­lijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de software voor een vaste prijs is ontwik­keld. In alle andere gevallen zal de gebruiker aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
  5. De software wordt geacht te zijn aanvaard na ge­bruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afge­sproken, wordt de software geacht te zijn aan­vaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij de gebruiker niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnfor­meerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

  ARTIKEL 23: GARANTIE T.A.V. DE SOFTWARE

  1. Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding c.q. oplevering zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstel­len, indien en voor zover de software niet aan de schriftelijk vastge­legde specificaties voldoet. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoe­ren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastge­steld. Herstel van eventu­eel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garan­tie. De garantie is niet van toepassing als de software door anderen dan de gebruiker is gewij­zigd en/of bewerkt.

  GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

  1. De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschik­bare en niet speciaal voor de wederpartij ontwik­kelde software (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewij­zigd of uitgebreid. Onder de term “software” wordt in dit kader verstaan: de computerprogramma’s vastgelegd op voor de compu­ter leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

  ARTIKEL 24: GEBRUIKSRECHT

  1. De gebruiker verleent de wederpartij slechts het niet-exclu­sieve recht tot het gebruik van het standaard­pakket.
  2. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
  3. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toege­staan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij de gebruiker afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden ge­bruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oor­spronkelijke materiaal.
  4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de we­derpar­tij niet toegestaan het standaardpakket te verko­pen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzi­gen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden ge­bruiken. De broncode van de software wordt aan de weder­partij niet ter beschikking gesteld.

  ARTIKEL 25: STANDAARDPAKKET VAN TOELEVERANCIER

  1. Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepa­lingen van die overeenkomsten van toepassing. De gebruiker zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

  ONDERHOUD

  ARTIKEL 26: ONDERHOUD

  1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de gebruiker de geconstateerde gebreken aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken her­stellen indien het geleverde niet aan de schrifte­lijke specifi­caties voldoet.
  2. De gebruiker kan de kosten van herstel in reke­ning brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan de gebruiker is gewijzigd of wordt onderhou­den. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
  3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal de gebruiker bij het beschikbaar komen van verbeter­de ver­sies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het be­schik­baar stellen van een verbeterde versie is de gebruiker niet meer verplicht tot het herstellen van eventue­le gebreken in de oude versie. Voor het ter be­schik­king stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en func­ties kan de gebruiker een vergoeding vragen.

  ONTWIKKELEN VAN WEBSITES, WEBSERVICES e.d.

  Naast de artikelen 20 tot en met 22, zijn de volgende bepalingen mede van toepassing indien de gebruiker werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van een website, webservice en/of aanverwanten voor de wederpartij verricht.

  ARTIKEL 27: ONTWIKKELEN VAN DE WEBSITE

  1. De gebruiker zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de gebruiker de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2. De gebruiker en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
  3. De gebruiker is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
  4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker heeft voldaan.
  5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.
  6. De gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
  7. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met de gebruiker schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
  8. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
  9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  10. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 22 bedoelde testperiode openbaar te maken.
  11. Indien de gebruiker adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is de gebruiker niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
  12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd zoals conform hetgeen ter zake schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

  ARTIKEL 28: GARANTIE T.A.V. DE WEBSITE

  1. De gebruiker zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van de gebruiker, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
  2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal de gebruiker, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
  3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
  4. De gebruiker behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan de gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

  ARTIKEL 29: WEBSERVICE

  1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij de gebruiker aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel de gebruiker als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is de gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van de gebruiker ter zake van eventuele schadevergoeding. De gebruiker behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
  2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de gebruiker, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de gebruiker tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat de gebruiker jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
  3. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
   1. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
   2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
   3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
   4. zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
   5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
   6. via de dienstverlening van de gebruiker aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van de gebruiker dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
   7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
   8. zich onrechtmatig te gedragen jegens de gebruiker en/of derden.
  1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door de gebruiker geleverde hostingservices.
  2. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de gebruiker, onverminderd het recht van de gebruiker om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
  3. De gebruiker is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  4. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

  ARTIKEL 30: DE DOMEINNAAM, HUUR EN REGISTRATIE

  1.De gebruiker verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.

  1. Na betaling door de wederpartij van al hetgeen aan de gebruiker is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
  2. De gebruiker draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
  3. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de wederpartij.
  4. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij de wederpartij uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  5. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  ARTIKEL 31: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan de gebruiker toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is de gebruiker daartoe uitsluitend bevoegd.

  Datum: 3 Maart 2008